Persondata

Foreningens politik for persondata

Opdateret d. 26-05-2018
Denne persondatapolitik forklarer hvilke personoplysninger vi har i foreningen, og hvordan vi behandler og sikrer dem.

Opsamlede personoplysninger

Kontaktinformation
 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse (hvor det er hensigtsmæssigt)
 • Telefonnummer (hvor det er hensigtsmæssigt)
Medlemsstatus
 • Status for medlemsskab (dato for indmelding)
 • Status for kontingentbetaling
Bankinformation
 • Kontonummer for tilbagebetaling af udlæg og havedagsbidrag.

Anvendelse og udveksling af persondata

Kontaktinformation
 • Modtages fra ejendomsmæglere i forbindelse med hushandler
 • Ændringer oplyses af medlemmerne
 • Anvendes til intern kommunikation
 • Deles med bestyrelse og revision
 • Bestyrelsens kontaktinformation deles med Erhvervsstyrelsen og banken samt publiceres på foreningens hjemmeside
Medlemsstatus
 • Deles med bestyrelse og revision i forbindelse med årsregnskab og generalforsamling.
 • Status for kontingentbetaling udleveres i forbindelse med hushandler til ejendomsmæglere til brug for refusionsopgørelsen.
Bankinformation
 • Kontonummeret oplyses af medlemmerne og deles ikke med nogen.

Sikkerhed

 • Kontaktinformation og medlemsstatus vedligeholdes af kassereren under iagttagelse af sædvanlige forholdsregler vedrørende sikkerhed.
 • Bankoplysninger findes kun i banken som liste over faste beløbsmodtagere.

Sletning af persondata

 • Persondata slettes i princippet ved fraflytning, idet oplysninger med relation til foreningens økonomi og regnskab dog først slettes efter 5 år.
 • Ved regnskabsårets afslutning gennemgås persondata med henblik på sletning, jf. ovenfor.

Dataansvarlig

 • Den til enhver tid fungerende kasserer er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger.