Tilbage

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Krogengen tirsdag den 11. Marts 2008


Fremmødte: 24 husstande (3 ved fuldmagt)

Ej fremmødte: 12 husstande


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referat

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2007

 4. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2008

 5. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag

 6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:

  • Bestyrelsesmedlem Jørn Honoré er på valg (villig til genvalg)

  • Bestyrelsesmedlem Torben Borre Frederiksen er på valg (ønsker ikke genvalg)

  • Bestyrelsesmedlem Peter Hallengren er på valg (ønsker ikke genvalg)

  • 2 bestyrelsessuppleanter er på valg

  • 2 revisorer er på valg

  • 2 revisorsuppleanter er på valg

 7. Indkomne forslag

 8. Eventuelt


 1. Formandens Beretning

Dirigent:

Hanne Abildgaard

Stemmeudvalg:

John (27) og Pernille (29)

Referent:

Gitte Barber


 1. Formandens beretning

  Formandens beretning kan ses på www.krogengen.dk

  Formanden kunne i øvrigt oplyse følgende:

  at

  der ville blive afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hvissinge Vest fredag den 28. marts 2008, hvor alle der ønskede at deltage var velkomne. Indkaldelse hertil er senere blevet uddelt til alle husstande i Krogengen.

  at

  søndag den 18. maj og søndag den 5. oktober 2008 er afsat som havedage i Krogengen

  at

  Peter Hellengren på trods af, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, har indvilget i at påtage sig arbejdet/opdateringen af Krogengens hjemmeside

  at

  et festudvalg ville blive nedsat/udpeget

  at

  bestyrelsen skulle være bedre til at byde nye beboere velkomne


  På spørgsmål fra forsamlingen vedrørende eventuelt varmetab i forbindelse med udgravningerne svarede formanden, at der vil blive taget højde herfor overfor NCC.

  Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 2. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2007


  Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte regnskab. I Torben Borre Frederiksens fravær gennemgik Ea Vie regnskabet for 2007.

  a) Kent (10) spurgte, hvorfor der ikke var aftalt et bestyrelseshonorar?

  Formanden svarede, at dette aldrig havde været på tale – bestyrelsen var indstillet på at "arbejde gratis", og således spare ejerlauget for denne udgift.

  b) Peter (3) oplyste, at den indgåede snerydningskontrakt med Ejendomsservice løber fra år til år indtil den bliver opsagt af en af parterne. Vi har ansat en ny græsmand, der ikke er beboer i Krogengen.

  c) På det tilbagevendende spørgsmål vedrørende fælles græsslåning samt snerydning på alle fire ejerlaug oplyste formanden, at der til stadighed arbejdes herpå, men det i sær er et ejerlaug, der ikke er interesseret i, at vi indgår en fælles kontrakt. Peter (3) kunne i

  øvrigt oplyse, at vi har forhandlet os frem til en god pris hos Ejendomsservice i forbindelse med snerydning – vi har opnået en god rabat.

  d) På spørgsmål om, hvorvidt det var nødvendigt, at Ejendomsservice kom for blot at salte oplyste EA (7), at det var vigtigt i forhold til vores forsikring, at der blev saltet i frostvejr, således vi forsikringsmæssigt var dækket ind i forbindelse med eventuelle ”faldulykker”.  

  Regnskabet for 2007 blev enstemmigt vedtaget.

 3. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2008

  Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte budget 2008. I Torben Borre Frederiksens fravær gennemgik Ea Vie budgettet for 2008.

  Budgettet for 2008 blev enstemmigt vedtaget.

 4. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag

  Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent på kr. 3.000,- blev bibeholdt. Dette især henset til de kr. 20.000,- vi vil modtage fra Rafn & Søn som kompensation for, at mere end 30 husstande havde tilmeldt sig sagen mod Glostrup Kommune (34 husstande i alt).

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 5. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter

  Bestyrelsesmedlem Jørn Honoré er på valg (villig til genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Torben Borre Frederiksen er på valg (ønsker ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Peter Hallengren er på valg (ønsker ikke genvalg)
  2 bestyrelsessuppleanter er på valg
  2 revisorer er på valg
  2 revisorsuppleanter er på valg

  Efter valg på generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende personer:

  Torben Jensen, formand
  Ea Vie, kasserer
  Jørn Honore
  Filip Grønholt
  Gitte Barber, referent
  Peter Hallengren, suppleant og webmaster
  Pauli Nygaard, suppleant
  Efter valg på generalforsamlingen består revisionen af følgende personer:
  Thomas Dam, revisor
  John Z. Sørensen, revisor
  Jakob Hansen, revisorsuppleant
  Pernille Jakobsen, revisorsuppleant

 6. Indkomne forslag

  Der var indkommet følgende forslag fra Pauli (13) vedrørende klipning af hække mod fælles arealerne:

  "Ifølge deklaration for ejerlavets område angående udstykning, benyttelse m.m., jf. pkt. 6.3, skal ejerlav/grundejerforening, med henblik på at opnå en god helhedsvirkning, bl.a forestå klipning af de private ejendommes hække mod fællesarealer. Efter min mening, er denne bestemmelse i modstrid med ellers gældende bestemmelser for grundejerens ansvar for klipning af egen hæk, idet grundejere i ældre udstykninger i Glostrup Kommune selv er ansvarlig for, at hækkene omkring egen parcel klippes. Da det vil blive en bekostelig sag at få klipning udført af en entreprenør, skal jeg foreslå, at det forsøgsvis besluttes af generalforsamlingen, at den enkelte grundejer selv sørger for at få klippet sin hæk på begge sider, herunder at hækken højst må være 180 cm. i højden."

  Enighed om at hver enkelt beboer selv sørger for klipning af egen hæk på inder- og yderside. Bestyrelsen gives ret til at erindre beboerne herom.

  Forslag fra Pauli (13) om, at "husordensregler", herunder regler omkring pasning af egne hække, skal fremgå af Krogengens hjemmeside. Peter (3) følger op herpå.
   

 7. Eventuelt

  Jakob (18) foreslog, at der blev opsat skilte vedrørende hundeluftning, herunder ”frabedelse” af deres efterladenskaber, på den grønne kile foran 2-plans husene.

  Jakob (18) oplyste endvidere, at biler ofte bruger en del af den grønne kile ud mod Stensbjerg som vendeplads. Han efterlyste forslag til, hvad der kunne gøres herved. Efter en kort drøftelse og forslag om store sten, buske, træer mv. blev det besluttet, at haveudvalget kommer med et forslag.

  Filip (1) gjorde opmærksom på, at vi snarest skal have beskåret diverse træer til en max højde. Enighed om at få en professionel havemand til at sende et skriftligt tilbud herpå.

  Filip (1) gjorde opmærksom på, at vi alle skal erlægge et beløb til fjernelse af den eksisterende varmecentral, når de tekniske anlæg bliver overtaget af Glostrup Kommune. Diskussion omkring Rafn & Søn-sagen. Mange mener, at dialogen med både Ejendomsskattekontoret samt Rafn & Søn er uigennemskuelig. Bestyrelsen tager initiativ til at kontakte Rafn & Søn for eventuelt at aftale et møde, hvori de kan orientere om, hvorpå sagen står, og vi kan få mulighed for at stille spørgsmål.

  Ea (7) oplyste, at hun og Hardy har taget kontakt til Glostrup Kommune med henblik på tilladelse til eventuel opsætning af solfangere. Ea og Hardy vil orientere via Krogengens hjemmeside, når de ved yderligere herom.

  Dialog omkring fester på Krogengen.
  Som nævnt i pkt. 2, vil bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde tale om nedsættelse af et festudvalg. Som nævnt i pkt. 2. er havedagene for 2008 fastlagt til søndag den 18. maj og søndag den 5. oktober 2008. Bestyrelsen har besluttet, at det for eftertiden er haveudvalgets opgave at fastlægge havedagene.

  Det nuværende haveudvalg består af: Filip (1), Pauli (13) og John (27).

  Formanden takkede herefter:

  a) haveudvalget for deres store arbejde i det forløbne år

  b) Peter (3) for sit hidtidige bestyrelsesarbejde og for, at han ville fortsætte som suppleant og webmaster

  c) Torben (25) for sin mangeårige deltagelse i bestyrelsesarbejdet, herunder især som kasserer

  d) Ea (7) for sin store indsats med at overtage ”kassererrollen” fra Torben (25)

  e) Pauli (13) for sin store indsats omkring græsslåning, fjernelse af sten mv.

  Der var indkøbt et par gode flasker rødvin til de afgående bestyrelsesmedlemmer samt til haveudvalget. Peter videregav dog straks sin vin til Ea, idet han mente, at Ea måtte trænge til lidt god rødvin ovenpå overtagelsen af kassererrollen i bestyrelsen.

  Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.