Generalforsamling i ejerlauget d. 21. marts

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag, den 21. marts 2017 kl. 19.00 i fællesrummet – indskoling – på Skovvangsskolen, Egeskoven 27, 2600 Glostrup.

Dagsorden, regnskab for 2016 og budget for 2017 kan findes i den husstandsomdelte invitation til generelforsamlingen.

Skriftlige forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 7. marts 2017. Umiddelbart herefter vil forslag blive omdelt til alle husstande.

Der kan stemmes ved fuldmagt, der skal forevises inden begyndelsen af generalforsamlingen. Ingen kan møde med fuldmagt for mere end en husstand.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af både vedtægter og ordensregler. Vi henviser til de vedhæftede bilag med forslag.

De pt. gældende vedtægter m.v. kan ses på www.krogengen.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Birger Nolsøe Wielandt (nr. 29)
formand
wielandt@lite.dk

Forslag til Vedtægter-2017c

Forslag til Ordensregler 2017g

Havedag på Krogengen søndag d. 25. september 2016

Så er det igen tid til Havedag på Krogengen, hvor vores fællesarealer skal ordnes (og ikke egen have/hæk). Det sker søndag d. 25. september 2016.

Vi mødes ved Varmecentralen mellem kl. 9:50 – 10:00, hvor alle fremmødte vil blive afkrydset, og får herved kr. 400 retur. Herfra fordeler vi arbejdsopgaverne, som vi gerne vil have udført.

HUSK! Flyt bilerne fra P-pladsen inden vi starter Havedagen

Vi afslutter havedagen kl. 13:30 med at byde på grillpølser og øl/vand ved det store græsareal bag toetagesrækkehusene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS: Ejerlauget mangler frivillige til at planlægge de 2 årlige havedage. Hvis du gerne vil hjælpe med at planlægge den næste havedag, kan du henvende dig til et medlem af ejerlaugets bestyrelse (se medlemmer på www.krogengen.dk) eller skrive en e-mail til adressen webmaster@krogengen.dk.

Hegn imellem husene nr. 13-23 – siden mod Bystien

På generalforsamlingen i marts 2016 påtog bestyrelsen at undersøge, om der i lokalplan HL4 findes regler om hegn imellem husene ud mod Bystien.

Bestyrelsens konklusion er, at der i lokalplanen ikke direkte er omtalt hvorvidt der kan opføres anden type hegn end de grønne bøgehække imellem husene – på siden der vender mod Bystien.

Når der derimod er tale om hegn der ligger parallelt med Bystien, så skal der hegnes med levende hegn (hække). Adgang til haver må etableres, højst være 90 cm bredde og højst én pr. bolig.

På nedenstående billede viser linjen med (1) eksempel på, hvor der skal anlægges levende hegn, mens linjen med (2) viser eksempel på hvor der ikke behøver være levende hegn.

Hegn

Til generalforsamlingen i marts 2017 vil bestyrelsen stille forslag til ændringer i vore ordensregler, herunder angående hegning i området. Derfor anbefaler vi at vente med ændring af hegn imellem husene (vinkelret på husene) såvel på havesiden ved Bystien, som på siden der vender mod stier og adgangsveje, til efter generalforsamlingen i 2017.

Det vil være i god overensstemmelse med lokalplanen, at der hegnes ensartet imellem grundene og bestyrelsens forslag til nye ordensregler vil være, at eventuelle ”ikke-levende hegn” i Krogengen skal anlægges, så de fremstår lig de nuværende hegn imellem 2-plans rækkehusenes haver.

God sommer til alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen