Tilbage

 

Referat af ordinær generalforsamling i

Ejerlauget Krogengen

den 21. marts 2013 kl.19:30

 

Fremmødte: 24 husstande, heraf 7 ved fuldmagt.

Ikke fremmødte: 12 husstande.

Afbud fra bestyrelsen: Jørn Mulvad (nr. 30) og Jakob Hansen (nr. 2)

Bestyrelsen består af:

Formand Kristian Kruse-Birch (nr. 6)

Næstformand Jørn Mulvad (nr. 30)

Kasserer Pauli Nygaard (nr. 13)

Bestyrelsesmedlem Randall Ward (nr. 25)

Bestyrelsesmedlem Birger Nolsøe Wielandt (nr. 29)

Bestyrelsessuppleant Jakob Hansen (nr. 2).

Formand Kristian Kruse-Birch (nr. 6) bød alle fremmødte velkommen med et ønske om, at alle ville medvirke til, at generalforsamlingen blev afviklet på sædvanlig god og saglig vis.

Dagsorden og referat:

1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent:

Rasmus Petersen (nr. 31) blev valgt som dirigent.
Til stemmeudvalg blev valgt:
Karin Philips (nr. 9) og Lisbeth Brix Wielandt (nr. 29)
Som referent blev Birger Nolsøe Wielandt (nr. 29) valgt.

Rasmus Petersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen, i henhold til vore vedtægter §4.1, var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning:

Formanden gennemgik beretningen, der er vedlagt.

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Kent (nr. 10): Hvem har vedligeholdelsesforpligtelsen og hvor står det, at vi har vedligeholdelsesforpligtelsen? Formanden oplyste at spørgsmålet at sende regningen for de mange års udgifter for vedligeholdelse har været forelagt advokat Henrik Høpner.

Hardy (nr. 7): Hvilke arealer er det som NCC/Bülow&Nielsen fortsat har skøde på? Formanden svarede, at de omfatter vejen, p-pladserne, de grønne fællesarealer og varmecentralen (der har adresse Krogengen 23A).

Formanden tilføjede, at havedagene fremover er fastsat til den 1. søndag i maj måned og sidste søndag i september måned. I 2013 bliver det derfor 5/5 og 29/9.

Beretningen, blev godkendt med klapsalver.

 

3. Fremlæggelse samt godkendelse af revideret regnskab 2012:

Kassereren, Pauli (nr. 13) gennemgik regnskabet.

Der var ingen spørgsmål hvorefter regnskabet godkendt med klapsalver.

Regnskabet, revisionspåtegning og noter er vedlagt referatet, bilag A og B.

4. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2013, herunder godkendelse af kontingent og eventuelle bidrag.

Pauli gennemgik budgettet for 2013 og oplyste om baggrunden for nedsættelsen af kontingentet til 3.000,- kr. i 2013. Det budgetterede driftsunderskud på 36.500 kr. tages af driftskapitalen.

Efter gennemgangen spurgte Kent (nr. 10) om, hvorfor vi ikke sparer mere op i vejfonden? Formanden svarede, at det har været drøftet i bestyrelsen, og man kunne overveje at øge opsparingen til fx. 15.000,- kr. men det er der valgt ikke at gøre.

Herefter blev budgettet for 2013 godkendt med klapsalver..

Budgettet er vedlagt referatet, bilag C og D.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelsesmedlem Pauli Nygaard (nr. 13) var på valg.
Bestyrelsesmedlem Randall Ward (nr. 25) var på valg.
Bestyrelsessuppleant Jakob Hansen (nr. 2) var på valg.
Bestyrelsessuppleant vakant.

Pauli oplyste, at han ikke ønskede genvalg.

Randall Ward og Jakob Hansen blev genvalgt.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Niels Jørgen Hansen (nr. 23) valgt.

Som bestyrelsessuppleant blev Rasmus Petersen (nr. 31) valgt.

Efter valgene på generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende

  • Formand Kristian Kruse-Birch (nr. 6) valgt i 2012.
  • Næstformand Jørn Mulvad (nr. 30) valgt i 2012.
  • Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Hansen (nr. 13) valgt i 2013.
  • Bestyrelsesmedlem Randall Ward (nr. 25) valgt i 2013.
  • Bestyrelsesmedlem Birger Nolsøe Wielandt (nr. 29) valgt i 2012.
  • Bestyrelsessuppleant Jakob Hansen (nr. 2) valgt i 2012.
  • Bestyrelsessuppleant Rasmus Petersen (nr. 31) valgt i 2013.

   Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde den 11.04.2013.

   Der var tak til Pauli for hans store indsats gennem årene som kasserer.

6. Valg af revisorer:

Følgende blev genvalgt:

  • John Z. Sørensen (nr. 27) og Thomas Dam (nr. 2)
  • Revisorsuppleant Pernille Jakobsen (nr. 3)

7. Bestyrelsens forslag: Ændring af belægning på p-pladser:

Birger (nr. 29) gennemgik bestyrelsens forslag til dialog og uforpligtende beslutning, der var omdelt sammen med indkaldelsen og også er vedlagt referatet, bilag E.

Formålet med aftenens gennemgang var at komme frem til om der er interesse for forslaget. Birger understregede, at den afstemning som bestyrelsen ønskede på generalforsamlingen ikke er en bindende afstemning om vi skal have "Det store eller det lille projekt" men en afstemning om vi skal arbejde videre med de foreslåede projekter.

Indledningsvis fortalte Birger, at baggrunden var, at skærverne er umulige at holde inde på p-pladserne. Når skærverne kommer ud på vejbanen giver de forøget slidtage på vejen, en slidtage, der dog med tiden bliver mindre, da asfaltbelægningen hærdes med tiden. Efter Colas har vurderet vejens tilstand har vi nu en viden om hvor meget skærverne forøger slidtagen på vejen, en slidtage der dog er mindre end vi tidligere havde regnet med.

Samtidig kunne man overveje, at øge bredden af de enkelte p-pladser.

For at komme frem til et oplæg, havde et udvalg bestående af Karin (nr. 9), John (nr. 27) og Birger (nr. 29) haft møder med Glostrup Kommune og flere entreprenører, der var indbudt til at komme med tilbud.

Udvalget har haft flere møder med såvel Glostrup Kommune som entreprenører. Hvis skærverne skal udskiftes, har flere belægningstyper været under overvejelse. Det viste sig, at enhver form for fast belægning (belægningssten eller asfalt) ville kræve ændringer i afvandingen fra området. Dette vil medføre omkostninger til kloak, hvorfor bestyrelsen har foreslået en åben belægning i form af græsarmeringssten.

Da det er en stor beslutning bliver det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling såfremt forsalget skal gennemføres, hvorfor bestyrelsen også havde vedtaget, at der på generalforsamlingen skulle være skriftlig afstemning om det er forslag der skal arbejdes videre med.

I forslaget er der nævnt, at bestyrelsen anbefaler et forslag. Dette er desværre en "skrivefejl" idet bestyrelsen ikke har anbefaling til det ene eller andet forsalg. Birger beklagede skrivefejlen.

Der er indhentet 3 tilbud på projekterne. For at holde omkostningerne nede, har vi også drøftet med tilbudsgiverne, om der er arbejder vi selv kan udføre. Dette er efterfølgende droppet væsentligst fordi, det er tungt arbejde og der ikke var særlig mange penge i besparelse.

Af de tre tilbud, ligger de to ret tæt på hinanden mens det 3. er mellem 150.000 - 200.000 kr. dyrere. Bestyrelsen har valgt det billigste ud fra, at vi også der vurderer vi får en bedre kvalitet græsarmeringssten end de to andre.

Efter gennemgangen var der følgende spørgsmål og kommentarer:

Kent (nr. 10) gav udtryk for sin store modstand mod at videreføre planerne for ændringer i bredden på parkeringsbåsene samt udskiftning af skærver til anden belægning. Han var overbevist om, at kun få medlemmer har udtrykt ønske om ændringer i parkeringsbåsenes bredde. Kent mente således, at der på parkeringsarealet mod nord ikke var problemer, da der her blev parkeret inden for de på arealet afsatte båse uden problemer.

Nr. 13, 23 og 29 bemærkede samstemmende, at det på parkeringsarealerne mod syd var til stor gene, at man ikke parkerede bilerne inden for de afmærkede båse. Hyppigt var bilernes parkering så uhensigtsmæssige, at parkeringsarealet ikke blev udnyttet maksimalt.

Tony (nr. 21) oplyste at han ikke ønsker "Bilkabuler" i sine biler hvilket blev kommenteret af flere, at det er der jo ingen der ønsker.

Hans Erik (nr. 32) kunne ikke på nogen måde anbefale forslagene, som han fandt, var alt for kostbar for beboerne at gennemføre. Han foreslog, at der som et forsøg blev opsat nogle mere synlige pejlemærker at parkere efter, fx ud for hver anden parkeringsbås

Jørn (nr. 4) kunne ikke støtte forslagene og mente i øvrigt, at pengene i Vejfonden skulle bruges til vejvedligeholdelse. Endvidere kommentar til planerne om, at fjerne de 3 pullerter ud for nr. 10 for at skabe mulighed for gennemkørsel vil medføre gennemkørsel af renovationsvogne, lastbiler mm. Endvidere fremme mulig påkørsel af gående på grund af ringe oversigtsforhold.

Lasse (nr. 17) foreslog at man sløjfede de græsarealer, som deler parkeringsarealet mod syd.

Kent (nr. 10) henstillede, at vi respekterer at parkere inde i parkeringsbåsene.

Flere foreslog, at der i stedet for bøgehække plantes blomster i de rabatter, som adskiller parkeringsbåsene.

Bestyrelsen foreslår en vejledende afstemning om:

 1. Er der er interesse for, at bestyrelsen arbejder videre med projekterne
 2. Hvis ja, skal der arbejdes videre med forslag 1 – Den store løsning.
 3. Hvis ja, skal der arbejdes videre med forslag 2 – Den lille løsning.

I afstemning nr. 1 skulle der stemmes ja hvis bestyrelsen skulle arbejde videre og nej hvis bestyrelsen ikke skulle arbejde videre.

Resultatet af afstemning nr. 1 blev: 11 for, 12 imod og 1 ugyldig (idet der var skrevet projekt 2 på stemmesedlen).

Som følge af resultatet blev afstemning nr. 2 og 3 ikke gennemført.

Herefter fortsatte debatten og kommentarerne.

Lisbeth (nr. 29) appellerede til alle om at gøre sig umage med at parkere inden for afmærkningerne.

Hardy (nr. 7) foreslog at lave nogle forsøg med andre afmærkninger.

Lasse (nr. 17) talte om hvor mange bredere p-pladser vi kan få indenfor det nuværende areal.

8. Bestyrelsens forslag: Ændring af ordensregler herunder solfangeranlæg:

Kristian (nr. 6) gennemgik og begrundede bestyrelsens forslag, der var omdelt sammen med indkaldelsen, bilag F.

Det blev besluttet at ordet "solenergianlæg" skal bruges i stedet for ordet "solfangeranlæg".

Herefter blev det nye ordensregler enstemmigt vedtaget.

9. Der var ikke indkommet forslag fra ejerlaugets medlemmer.

10. Eventuelt:

Da der ikke blev fremført yderligere emner under eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Referat:

Glostrup, den 25. marts 2013

Sign. Birger Wielandt

_________________________

Birger Nolsøe Wielandt (nr. 29)

 

Godkendt af dirigent:

Glostrup, den 26. marts 2013

Sign. Rasmus Petersen

__________________________

Rasmus Petersen (nr. 31)

Formandens beretning for året 2012

Retssag mod Bülow & Nielsen/NCC

Efter i 10 år at have talt om retssagen mod Bülow & Nielsen/NCC, så er der nu endelig kommet en afklaring, og sagen er lukket.

Jeg har kun meget lidt forstand på jura, og det efterfølgende er derfor sandsynligvis ikke fyldestgørende. Det skal opfattes som et subjektivt partsindlæg og ikke som sandheden.

På generalforsamlingen i 2003 fik bestyrelsen enstemmig opbakning fra de fremmødte til at indlede retssag mod B&N på grund af udsigten til fællesudgifter på 10.000,- kr. pr. år. for at spare op til drift og vedligeholdelse af ledningsnettet.

I forsommeren sidste år startede jeg på at sætte mig ind i grundlaget for retssagen, og jeg læste dusinvis af breve, hvor advokat Henrik Høpner skrev: "Min klient, Ejerlauget Krogengen" eller "Som advokat for Ejerlauget Krogengen". Det kom derfor som en lille bombe, da det viste sig, at Ejerlauget Krogengen ikke var en del af retssagen mod NCC. Der er en væsentlig forskel på de oprindelige beboere i Ejerlauget Krogengen og så Ejerlauget Krogengen, som det ser ud i dag. Det var simpelthen et spørgsmål om, hvem erstatningen skulle tilfalde, hvis sagen blev vundet. Det var en lille detalje i stævningen mod NCC, der betød hele forskellen.

Hermed var der potentiale for, at Ejerlauget kunne blive splittet mellem de nye og de gamle beboer. Det skete heldigvis ikke. Det er det eneste gode, der er kommet ud af retssagen.

Den 22. oktober kom sagen endelig for Østre Landsret. Vi var en pæn flok fra Ejerlauget, der kom for enten at vidne eller bare lytte.

Sådan som jeg forstod det, så byggede Henrik Høpner sagen på "lov om omsætning af fast ejendom" - en lov på ca. 10 sider. Der er to centrale paragraffer:

Ejerudgift og anvendelsesudgift

§ 19. Ejendommen skal udbydes med oplysning om de årlige ejerudgifter og det seneste års faktiske udgifter til forbrugsafhængige forhold. Kan det seneste års faktiske udgifter ikke fremskaffes, eller er dette ikke repræsentativt, skal der i stedet angives et skønnet forbrug.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning af udgifterne i stk. 1 og om brutto- og nettoudgifter efter § 6, herunder hvordan udgifterne skal beregnes og oplyses.

Erstatningsansvar

§ 24. Lider forbrugeren tab som følge af, at formidleren tilsidesætter sine pligter efter loven eller aftalen, har forbrugeren ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. Har forbrugeren fulgt et råd fra en formidler, som har en særlig interesse heri, jf. § 16, stk. 2 og 3, påhviler det dog formidleren at godtgøre, at formidleren har opfyldt sine pligter efter loven og aftalen.

Stk. 2. Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, jf. § 20, 3. pkt., og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, jf. § 19, stk. 1, eller af forslag til finansiering, jf. § 18, stk. 2, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Har forbrugeren i god tro handlet i tillid til rigtigheden af en værdiansættelse, og afviger denne væsentligt fra en korrekt værdiansættelse, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen.

Et sidste vigtigt punkt er, at Ejerlauget har byttet vores del af fælleshuset væk for at slippe for ejerskabet af ledningerne i vejen. Det betyder, at Ejerlauget ikke har lidt noget dokumenterbart tab på ledningerne i vejen. Vi mangler / savner et fælleshus, men det har ikke kostet penge. Vi har bare nogle fællesudgifter, der er lidt større end angivet i salgsopstillingen. Henrik Høpner fokuserede i retten kun på fælleshuset og ikke de forhøjede udgifter.

Når man læser paragrafferne, så beskriver § 24 hvordan man kan få godtgørelse, hvis der er fejl i salgsopstillingen, og ens forventninger ikke bliver indfriet. Det betyder, at vi ville have fået erstatning for det manglende fælleshus. Der er bare det springende punkt, at paragraffen kun kan bruges, når der er en formidler inde over handlen, og det var der ikke, da husene på Krogengen i sin tid blev solgt.

Dermed kan kun § 19 tages i anvendelse. Den skriver desværre ikke noget om godtgørelse, og derfor får man kun erstatning for de penge, man direkte har haft oppe af lommen. De forhøjede fællesudgifter, som der ikke blev fokuseret på, ville måske kunne have givet erstatning.

Når alt kommer til alt, så tabte vi sagen, fordi der ikke var en ejendomsmægler inde over handlerne. Det lyder ikke retfærdigt, men sådan er loven.

Skulle vi så have ført sagen? Ja, men Henrik Høpner burde have undersøgt, om der var en formidler inde over handlerne. Hvis man viste, at der ikke var en ejendomsmægler inde over sagen, så burde Henrik Høpner have stoppet sagen 2006 efter indgåelse af byttehandlen.

Overdragelse af fællesarealer fra NCC

Som følge af retssagen med NCC, så er der aldrig blevet afholdt en afleveringsforretning. Det har så haft den lidt underlige konsekvens, at fællesarealet aldrig er blevet overdraget til Ejerlauget Krogengen. NCC arbejder pt. på et forslag til, hvordan overdragelsen kan finde sted. Der er i princippet ingen problemer i det. Vi håber, at vi kan få overdraget fællesarealet i løbet af året.

Tinglysning af byttehandlen med Glostrup Kommune

I 2006 indgik de 4 Ejerlaug i Hvissinge Vest og Glostrup Kommune den såkaldte byttehandel. Aftalen gik i sin enkelhed ud på, at de 4 Ejerlaug skulle give afkald på Glostrup Kommunes forpligtelse til at opføre et fælleshus i Hvissinge Vest. Til gengæld ville Glostrup Kommune overtage det fulde ejerskab og den fulde drift og vedligeholdelse af det samlede ledningsnet med tilhørende installationer. Nettet består af kloaknet, vandforsyningsnet og fjernvarmenet.

Det pudsige er, at selv om Ejerlauget Krogengen rent juridisk ikke var en del af retssagen, så har Ejerlauget været taget som gidsel i forbindelse med byttehandlen med Glostrup Kommune. Byttehandlen har nemlig været sat i stå som følge af retssagen.

Denne aftale er aldrig blevet tinglyst, som følge af retssagen mellem Krogengen og NCC. Processen med at få tinglyst aftalen er nu startet op igen. Jeg håber, at den kan afsluttes i år.

Vejenes tilstand

For bedre at kunne vurdere Krogengens fremtidige udgifter til vejvedligeholdelse har vi haft en mand fra asfaltfirmaet Colas ude og komme med et skøn på vejenes tilstand.

Dommen lød, at belægningen ville holde 5-8 år, hvis vi lapper vores revner. Efter 5-8 år kan vi muligvis klare os med nogle lapper hist og her. Dermed udskyder vi en ny asfaltering 5-10 år. Manden fra Colas understregede, at levetiden er baseret på hans bedste skøn.

Skærvernes betydning for belægningens levetid blev også forklaret. Så længe skærverne ikke arbejder sig ned i belægningen, så betyder skærverne ikke så meget for levetiden. Hvis skærverne fjernes, så vil belægningens levetid øges med 1 måske 2 år, men det er dog ikke sikkert.

Afslutningsvis fik vi et overslag/tilbud på en asfaltering af Krogengen. Tilbuddet lyder på 231.000,- inkl. moms.

Det betyder, at hvis vi er heldige, så vil vi have sparet nok op i vejfonden til, at den kan betale et nyt lag asfalt. Mere realistisk så vil hver husstand skulle betale et tilskud til vejfonden (1.000-3.000), når vejene skal asfalteres.

Havedage

Vi har igen i år haft afholdt to havedage. Der har været en stor og flot tilslutning til begge dage. Det er jo også en god anledning til at får snakket lidt med naboen. Det hele skal dog ikke gå op i snak og pølsespisning. Der skal jo også arbejdes, så Krogengen kan blive ved med at tage sig flot ud.

Haveudvalget har bedt mig om at oplyse, at der er fastsat havedage søndag d. 5. maj og 29. september.

Jeg vil slutte af med at takke haveudvalget godt stykke arbejde.