Tilbage

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 20. marts 2012 kl.19:30

Fremmødte: 27 husstande, heraf 1 ved fuldmagt

Ikke fremmødte: 8 husstande

Dagsorden ifølge vedtægtens § 4, Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent
 2. Formandens beretning ved Torben Jensen
 3. Fremlæggelse samt godkendelse af revideret regnskab 2011
 4. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2012, herunder godkendelse af kontingent og eventuelle bidrag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, suppleanter og revisorsuppleanter:

  • Formand Torben Jensen, er udtrådt af bestyrelsen efter salg af ejendommen, Kr. 2. Bestyrelsen foreslår fungerende formand Kristian Kruse-Birch, Kr. 6, valgt som formand for Ejerlauget.
  • Næstformand Jørn Honoré, Kr. 4 ønsker ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Filip Grønholt er villig til genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Jørn Mulvad (valgt som suppleant, indtrådt i 2011 i bestyrelsen) er villig til genvalg til bestyrelsen.
  • 1. suppleant til bestyrelsen Randal Ward
  • 2. suppleant til bestyrelsen er ledigt
  • Revisorerne John Z. Sørensen og Thomas Dam
  • Revisorsuppleant Pernille Jakobsen
 1. Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer
 2. Eventuelt

Den fungerende Formand Kristian Kruse-Birch, Krogengen 6, bød alle fremmødte velkommen. En særlig velkomst blev rettet til den afgående formand Torben Jensen, som har lovet at fremlægge beretningen for Ejerlaugets virksomhed i 2011. Endelig udtrykte Kristian ønske om, at alle ville medvirke til, at generalforsamlingen blev afviklet på sædvanlig god og saglig vis.

Ad. Pkt. 1: Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent

Dirigent: Thomas Dam (22)

Stemmetællere: Jacob (2), Randi (33), Tim (26)

Referent: Filip Grønholt (1)

Ad. Pkt. 2: Formandens beretning

Bestyrelsen har i 2011 afholdt 6 bestyrelsesmøder, møder der er suppleret med, at bestyrelsen via mail korrespondance har kunnet træffe beslutninger i enkelte mindre komplicerede sager.

Kommunens overtagelse af de tekniske anlæg er nu afsluttet på vellykket vis, og tilbage står, at vi afventer resultatet af Landsrettens dom i den af Ejerlauget rejste erstatningssag mod Bülow og Nielsen (NCC). Kravet om erstatning blev rejst allerede i 2003 som følge af, at B&N i salgsopstillingerne til køberne af husene i Krogengen oplyste en urealistisk lille fælles-udgift til driften af de tekniske anlæg, veje, fællesarealer og belysning. Landsretten dom i sagen forventes afsagt i efteråret 2012.

Heller ikke i 2011 var det muligt at opnå tilslutning til afholdelse af en sommerfest for Krogengens beboere. Forhåbentlig er der nogle, som vil tage initiativ til en sommerfest dette år. Tidligere års sommerfester har været hyggelige og har været med til at vedligeholde og udvikle det gode naboskab på Krogengen.

I 2011 blev der afholdt to havedage samt en ekstraordinær havedag, hvor der var planlagt arbejde som specielt tog sigte på den ene af de to "plinte". Deltagelsen i havedagene har været god og alle har udført et flot arbejde for vedligeholdelsen af vore fællesarealer. Traditionen tro sluttede havedagene med grillpølser. En stor tak til Frederik, der efter april havedagen stillede sin grill til disposition og til Filip, der påtog sig den vigtige opgave efter maj og oktober havedagene.

Havedagene i 2012 er planlagt afholdt søndagene den 13. maj og 30. september.

Torben afsluttede sin beretning med at oplyse, at han har solgt sin ejendom i Krogengen og derfor måtte ophøre med at være medlem af Ejerlauget Krogengen. Torben gav udtryk for, at han havde været meget glad for den tid han havde boet i Krogengen og at hvervet som formand for bestyrelsen i Krogengen havde været en god oplevelse. Han håbede på en dag – når en mindre ejendom bliver udbudt til salg - at kunne komme tilbage til Krogengen. Han takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og ønskede beboerne det bedste for fremtiden.

Fungerende formand Kristian Kruse-Birch kvitterede med også at takke Torben for godt samarbejde og overrakte ham 3 flasker god rødvin.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad. Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab 2011

Indledningsvis oplyste Pauli, at der med indkaldelsen til denne generalforsamling var vedlagt regnskabet for 2011 med revisionens bemærkninger til regnskabet, noter til kontiene samt budgetforslag 2012 med noter til kontiene.

Efter gennemgang af de fremsendte bilag, blev regnskabet for 2011 enstemmigt godkendt.

Ad. Pkt. 4: Fremlæggelse af budgetforslag 2012

Pauli gennemgik budgetforslaget og som det fremgår af noterne, foreslår bestyrelsen bl.a.:

 • at det årlige kontingent nedsat med 500,00 kr. til 4.000,00 kr. årligt.
 • at der afsættes 8.000 kr. til fejning af sten fra parkeringsarealerne
 • at udgiften til græsslåning af fællesarealerne forhøjes således, at der er dækning for løn i alle uger i månederne maj-september.
 • at bestyrelsen bemyndiges til at indgå en fastprisaftale på snerydning og grusning af veje og fortove i vinterperioden november-marts.
 • at der i lighed med tidligere år afsættes 10.000 kr. til hensættelse i vejfonden.

Efter fremlæggelsen foreslog nr. 29, at der opkræves uændret kontingent, som fastsat for 2011 og at provenuet, de 500,00 kr. pr. ejendom, overføres til hensættelse i vejfonden.

Da forslag fra medlemmerne til behandling på en ordinær generalforsamling, ifølge vedtægterne skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, kunne forslaget ikke behandles på denne generalforsamling.

Foranlediget af det fremsatte forslag lovede bestyrelsen at overveje, om der bør ske ændringer i den fremtidige opsparing til vedligeholdelsen af Ejerlaugets veje.

Budgettet for 2012 blev enstemmigt vedtaget.

Ad. Pkt. 6: Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter

Efter valg på generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende personer:

Kristian Kruse-Birch (6) Formand

Pauli Nygaard (13) Kasserer og webmaster

Filip Grønholt (1)

Jørn Mulvad (30)

Birger Nolsøe Wielandt (29)

Randal Ward  (suppleant)

Jakob Hansen (suppleant)

Formanden oplyste, at det er kutyme, at også bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Da det udover, at de tidligere valgte revisorer var villige til genvalg, også blev fremsat forslag om at

Preben Fyrst (33) vælges til revisor, blev der afholdt skriftlig afstemning.

Afstemningens resultat var følgende:

  • Preben; 8 stemmer
  • John; 20 stemmer
  • Thomas 20 stemmer

Efter afstemningen er valgt følgende:

Thomas Dam (22) Revisor

John Z. Sørensen (27) Revisor

Samt genvalg af

Pernille Jakobsen (3) Revisorsuppleant

Ad. Pkt. 7: Indkomne forslag

Ingen

Ad. Pkt. 8: Eventuelt

Pauli oplyste, at han fremover ikke kunne påtage sig arbejdet på havedagene med at køre haveaffald på genbrugspladsen på grund svigtende helbred og efterlyste en beboer, som ville påtage sig dette arbejde i år. Hardy Vie (7) tilbød at overtage jobbet og indgår i haveudvalget, som herefter består af følgende:

John Z. Sørensen (27)

Filip Grønholt (1)

Hardy Vie (7)

Pauli Nygaard (13)

Da der ikke blev fremført yderligere emner under eventuelt sluttede formanden med at rette en tak til den afgåede næstformand Jørn Honoré for et godt og behageligt samarbejde i bestyrelsen. På Ejerlaugets vegne fik Jørn herefter overrakt 3 flasker god rødvin.

Dirigenten, Thomas Dam, afsluttede generalforsamlingen (kl. 20:41) med at takke deltagerne for god ro og orden og erklærede den for afsluttet.

Referent:

Pauli Nygaard

 

Opdatering pr. 15.05.2012:

Det skal oplyses, at Filip Grønholt på grund af et stort arbejdspres ikke har kunnet afse tid til at skrive referat fra generalforsamlingen, hvorfor Pauli (13) i samråd med bestyrelsen, har påtaget sig – efter Filips notater fra mødet – at udfærdige ovennævnte referat.

Filip har af samme årsag desværre måtte meddele, at han udtræder af bestyrelsen fra den 15.05.2012.

Suppleant til bestyrelsen, Randal Ward (25) indtræder fra samme dato som bestyrelsesmedlem.