Tilbage

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Krogengen onsdag den 23. marts 2011


Fremmødte: 16 husstande
Ej fremmødte: 20 husstande


Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2010

4. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2011

5. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag

6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:

• Bestyrelsesmedlem og formand Torben M. Jensen er på valg (villig til genvalg)

• Bestyrelsesmedlem Gitte Barber er på valg (fraflyttet)

• Bestyrelsessuppleant Pauli Nygaard er på valg

• Bestyrelsessuppleant Randall Ward er på valg

• Revisor John Sørensen og Thomas Dam er på valg

• Revisorsuppleant Pernille Jacobsen er på valg

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent

Dirigent:

Thomas Dam (22)

Stemmeudvalg:

2 personer

Referent:

Filip Grønholt (1)


2. Formandens beretning

Her følger en status på året der gik på Krogengen – hvad der sket siden sidste generalforsamling i marts 2010.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder, men løser dog små ting via mail korrespondance og udfordringerne har været som følger:

Glostrup Kommune/NCC:

Status:

Reetablerings plan for Krogengen er udført, men vi opfordrer beboerne til at hjælpe med at lave en liste over fejl og mangler.

Glostrup Kommune har gennemført nedlæggelse af de tekniske anlæg og det er gået problemfrit, den udgift på 3000 kr. som det har kostet beboerne skulle gerne komme hjem igen i mindre varmeudgift.

Grundejerforeningen Hvissinge Vest:

Status:

Bestyrelsen i den fælles grundejerforening udgøres som bekendt af formændene for de 4 ejerlaug. Der er ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hvissinge Vest. Generalforsamlingen afholdes den 30. marts 2011 klokken 2000 på adressen, Tofteaasen 2, vognporten

Havedage:

Vi har på Krogengen afholdt 2 havedage i årets løb. Vores nye haveudvalg havde lagt et stort arbejde i at prioriterer hvad der skulle laves, både med det sædvanlige og nyplantning, i den forbindelse skal lyde en stor tak til Filip, John, Kim og Pauli for godt og veltilrettelagt arbejde, det er også positivt at se hvor mange beboere der trodser vind og vejr og møder op og hjælper med at sørge for at vores udenoms arealer ser godt ud, en stor tak for det.

I 2011 afholdes 3 havedage og det er søndag den 10. april., ”specielt til plinterne” samt søndagene 8. maj og 9. oktober

Hjemmeside:

Pauli har lavet et nyt layout på vores hjemmeside: www.krogengen.dk , tak for det

Sociale aktiviteter på Krogengen:

2010 bød desværre ikke nogen sommerfest, bestyrelsen håber at nogle beboerne vil tage initiativ til en sommerfest her i 2011.

Filip og familie lagde endnu engang Carport til grillpølse arrangement efter vores havedage, tak for det.

Græsslåning:

Som bekendt er græsslåning på Krogengen´s fællesarealer varetaget af vores havemand Allan Wohlert, men han er gået på pension og som nævnt ved sidste generalforsamling vil bestyrelsen finde alternative løsninger.

Snerydning:

Som alle vel ved har det været en lang vinter med rigtig meget snerydning og saltning og det afspejler desværre i vores regnskab øv, øv, øv.

Bestyrelsen har indhentet flere tilbud på både græsslåning og snerydning, når bestyrelsen har konstitueret sig vil de lave en aftale på det tilbud som bedst og mest økonomisk for Krogengen.

Udvalg:

• Beplantningsudvalg

• Festudvalg


Opfordring fra bestyrelsen

• Nedsæt farten på vores veje

• General ansvarlighed

• Pas på vores fællesarealer, kør ikke i bil eller traktor på dem


Rafn & Søn

• Kort info, det er op til folk selv, at følge deres sag, bestyrelsen har intet med de sager at gøre.


Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

3. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2010

Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte regnskab.

Pauli (13) gennemgik regnskabet for 2010.

Regnskabet for 2010 blev enstemmigt vedtaget.

 

4 og 5. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2011. Herunder fastsættelse af medlemskontingent.

Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte budget 2011.

Pauli (13) gennemgik budgettet for 2011.

På grund af stigende omkostninger til snerydning, er der i budgettet taget højde for de høje udgifter ved at foreslå et uændret årligt kontingent på kr. 4.500,-. Der vil således blive opkrævet kr. 5.300,-, idet kr. 800,- vedrørende havedage er indeholdt heri.


Spørgsmål/svar:


Nr. 22: Græsslåning og snerydning, kunne man ikke slå alle 4 veje sammen og enten få et bedre tilbud eller fastansætte 1 person?

Svar: Vi forsøger igen at tage fat i de andre grundejerforeninger for at høre omkring muligheden.


Nr. 9: Hvad med at spørge kommunen, omkring snerydningen?

Svar: Bestyrelsen har prøvet det før og det var meget dyrt, men vi spørger igen.


Nr. 30: Kunne vi ændre i hyppigheden i hvor tit de kommer og rydder sne/salter?

Svar: Vi følger Glostrup Kommunes vejledninger. Ved at følge kommunens vejledninger, vil ansvar, som kan tilskrives tilskadekomst på grund af glat føre, ikke kunne gøres gældende over for Ejerlauget.


Budgettet for 2011 blev enstemmigt vedtaget.


6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter

Efter valg på generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende personer:

Torben Jensen (2), formand

Pauli Nygaard (13), kasserer & webmaster

Jørn Honore (4), næstformand

Filip Grønholt (1)

Kristian Kruse (6), referent

Jørn Mulvad (30), suppleant

Randal Ward (25), suppleant

 

Formanden oplyste at det er kutyme, at også bestyrelsessuppleanter deltager I bestyrelsesmøderne.


Efter valg på generalforsamlingen består revisionen af følgende personer:

Thomas Dam (22), revisor

John Z. Sørensen (27), revisor

Pernille Jakobsen (3), revisorsuppleant


7. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra nr. 29:

Lokalplan HL4 åbner mulighed for, at dele af parkeringspladserne kan overdækkes med bl.a. lette tagkonstruktioner.

Vi foreslår, at der på generalforsamlingen vedtages nedsættelse af et udvalg, der undersøger og fremkommer med forslag til, og under hvilke økonomiske rammer, vi kan få etableret overdækkede parkeringspladser for rækkehusbeboerne.

 

Det blev besluttet at der nedsættes i udvalg, der vil undersøge hvilken muligheder der findes og hvilken økonomi disse vil have.

Til udvalget blev valgt husstand nr. 29, 33 samt 9.

 

Spørgsmål/kommentar/svar:

Nr. 34: Godt med et udvalg som kan undersøge, således vi kan se hvordan det kommer til at se ud.

Nr. 29: Kunne der komme nr. på parkeringspladserne, således der minimum er 1 plads pr. husstand

Svar: Formand oplyste, at beboere på andre veje har biler parkeret i vore parkeringsbåse. Det er lovligt, da det er en offentlig vej og vores parkeringspladser indgår i kommunens opgørelse af antal offentlige p-pladser.


8. Eventuelt

Det nuværende haveudvalg består af: Filip (1), Pauli (13), Kim (34) og John (27). Filip orienterede om de afholdte havedage i 2010, hvor der især i efteråret deltog mange husstande – stor succes med det efterfølgende grillparty. Vi kommer til at afholde 3 havedage i 2011, hvor den første kun skal behandle plinten mod øst. De andre havedage afholdes som normalt.

Nr. 4: Varmeafregning:

Jørn fortalte omkring tilbageløbs temperaturen, som skal være mellem 26-32 lavere end fremløbet. Hvis ikke dette fremover overholdes vil man fremover blive afkrævet en ekstra afgift.

> 30 grader = penge tilbage

< 26 grader = betale en ekstra afgift

Jørn fremlagde et tilbud fra en VVS mand (Wicotec) som kan udføre et årligt eftersyn til 1.081,- kr. Tilbuddet blev gennemgået.

Der er pt. 11 husstande som skal betale ekstra afgift næste år, hvis man ikke får justeret varmeanlæggene.

Endvidere fortalte Jørn (4) omkring Glostup forsyning varmeopkrævning, at der pt. er et gebyr på 2400 pr. husstand. Hvis vores huse kunne omklassificeres til ”lav energi huse” så kunne vi formentlig spare ca. 1000 kr. pr. husstand. Som det ser ud lige nu, skal hver husstand selv sørge for at få lavet en kvalitetsrapport. Bestyrelsen vil holde jer opdateret via hjemmesiden omkring dette punkt.


Nr. 30: Spg. Omkring ekstra varmeregning og erstatning fra NCC, hvad er status?

Svar: Den lever stadigvæk men vi skal ikke forvente at den afsluttes lige med det samme. Sagen kører sammen med de 4 andre veje.


Generelt:

Kunne folk lade være med at bakke ind på deres parkeringspladser, da det giver en masse bilos ind i rækkehusene, til beboere der har vinduer åbne eller sidder i haven.

Sort VW-Golf har holdt længe på p-pladsen, Jørn vil undersøge hvem der ejer bilen.

Kunne vi få et lukket forum, kun for beboerne på Krogengen? Hvor man skal bruge et password?

Svar: Pauli vi kigge på det, men vil ikke have ekstra administration pga. dette.

Der vil fremover være sandwich/øl/vand til vores generalforsamlinger

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Slut kl. 20.45Referent:

Filip Grønholt