Tilbage

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Krogengen onsdag den 17. marts 2010

Fremmødte: 25 husstande, heraf 4 ved fuldmagt
Ej fremmødte: 11 husstande

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2009
4. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2010
5. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:

Bestyrelsesmedlem Jørn Honore er på valg
Bestyrelsesmedlem Filip Grønholt er på valg
Bestyrelsesmedlem Ea Vie er på valg
Bestyrelsessuppleant Pauli Nygaard er på valg
Bestyrelsessuppleant Randall Ward er på valg
Revisor John Sørensen og Thomas Dam er på valg
Revisorsuppleant Pernille Jacobsen er på valg

7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent
Dirigent: Thomas Dam (22)
Stemmeudvalg: Preben Fyrst (33) og John Z. Sørensen (27)
Referent: Gitte Barber (27)

2. Formandens beretning
Formandens beretning kan ses på www.krogengen.dk. Formanden kunne i øvrigt oplyse følgende:

  • at bestyrelsen i løbet af året har afholdt 6 bestyrelsesmøder

  • at bestyrelsen blandt andet på disse møder har drøftet, hvad der kunne gøres ved den fortsatte chikane i forbindelse med knallertkørsel på Bystien. Bestyrelsen har taget kontakt til Glostrup Kommune, der har henvist til en SSP-medarbejder, der ville komme på "besøg" - ingen har hidtil set denne SSP-medarbejder.

  • at vi har vundet sagen mod NCC vedrørende de tekniske anlæg. De tekniske anlæg er nu overdraget til Glostrup Kommune - fejlfrit! Der henstår nu et større etableringsarbejde omkring de steder, hvor der har været gravet op. I den forbindelse opfordrer bestyrelsen beboerne på Krogengen til at medvirke til, at etableringsarbejderne bliver udført bedst muligt. Hver matrikel bedes derfor udarbejde en liste over de ting de mener der bør reetableres, således Krogengen igen kan fremstå pæn og ordentlig - uden huller, skæve fliser mv.

  • at Grundejerforeningen Hvissinge Vest i forbindelse med, at ovennævnte anlæg nu er overdraget til Glostrup Kommune nedlægges, idet formålet med grundejerforeningen fortrinsvis var sagen omkring de tekniske anlæg.

  • at havedage i 2010 vil foregå søndag den 18. april og søndag den 10. oktober. Formanden takkede haveudvalget for deres store arbejde. Haveudvalget udgør pt. Pauli (13), Filip (1) og John (27). På opfordring om eventuelle yderligere medlemmer meldte Kim (34) sig at Pauli (13) har påtaget sig det store arbejde med Krogengens hjemmeside. Forslag til eventuelle yderligere forbedringer eller lignende bedes sendt til Torben (2) eller Pauli (13)

  • at sommerfesten i august 2009 var en stor succes. Tak til Signe (31) for at påtage sig arrangementet heraf og tak til Allan (14) for lån af telt. Også årets fastelavnsfest var en succes - tak til Filip og Anne (1) for arrangement heraf. Eventuelle arrangører af sommerfesten 2010 bedes henvende sig til bestyrelsen.

  • at vi skal finde en ny person til at slå græs, idet Allan, der hidtil har slået vores græs, stopper efter denne sæson. Eventuelle interesserede - eller hvis man kender nogen der gerne vil have denne tjans - kan henvende sig til Torben (2)

  • at snerydning har været en betydelig udgiftspost i år - det har været dyrt med den megen sne (se evt. regnskab 2009)

  • at flaske- samt papircontainerne ikke overfyldes, og at der ikke bliver smidt juletræer ved containerne - juletræer skal man selv sørge for kommer på "genbrugsstationen"

  • at man nedsætter farten på vejene (Skovsletten)

Herudover nævnte formanden, at vi bør tænke på "fremtiden i Krogengen" - hvad kan vi gøre for at holde vores område pænt og ryddeligt, passe på hinanden (evt. nabohjælp). Der er kommet mange børn til på Krogengen - det er dejligt, dem skal vi passe på. Eventuelle forslag til at forbedre/vedligeholde Krogengen og dens beboere kan sendes til bestyrelsen.

På spørgsmål fra nr. 23 om, hvornår varmecentralen skal være ryddet og om hvornår kravet på betaling heraf til hver husstand på kr. 3.049,- bliver opkrævet svarede formanden, at vi endnu ikke ved, hvornår dette krav vil komme fra Glostrup Kommune.

På spørgsmål fra nr. 27, om hvorvidt varmetab bliver godtgjort svarede formanden, at der er indgået en aftale om, at varmespild/-tab vil blive godtgjort.

På spørgsmål fra nr. 30 om, hvad det egentlig indebærer, at vi har "vundet over Bülow Nielsen vedrørende de tekniske anlæg", svarede formanden, at der er to sager:

Sag nr. 1
Vedrører overdragelsesforretningen mellem B&N og Krogengen. Sagen kører stadig og varetages af Advodan. Denne sag har intet at gøre med sag nr. 2.

Sag nr. 2
Vedrører overdragelsesforretningen mellem Glostrup Kommune og de 4 Ejerlaug vedrørende de tekniske anlæg.

På spørgsmål fra nr. 22 om, hvad der egentlig er sket med de tekniske anlæg er svaret, at de samlemuffer, som Bülow & Nielsen oprindelig anvendte ved samling af varmerørene under terræn, var af en så ringe kvalitet, at de meget hurtigt blev tæret og utætte på grund af indsivende grundvand ved mufferne. Varmeanlægget registrerede i de følgende år alarmerende mange fejl samt et stort varmespild. B&N havde ikke forudset, at grundvandet står meget højt under Krogengen. Alle samlemuffer er nu udskiftet og som nævnt, er anlægget nu erklæret fejlfrit.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2009
Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte regnskab.
Efter opfordring fra Ea (7) gennemgik Pauli (13) regnskabet for 2009. Spørgsmål/svar:

Nr. 23: Hvad vedrører beløbet på kr. 22.500,-?
Svar: Penge vi har lagt ud til advokatomkostninger ved etableringen af Grundejerforeningen Hvissinge Vest.

Regnskabet for 2009 blev enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2010
Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte budget 2009.
Efter opfordring fra Ea (7) gennemgik Pauli (13) budgettet for 2010. På grund af stigende omkostninger, herunder fortrinsvis snerydning, var der i budgettet taget højde for bestyrelsens forslag om en forhøjelse af det årlige kontingent til kr. 4.500,-. Yderligere var der taget højde for bestyrelsens forslag om en forhøjelse af "havedagsbidraget", således dette forhøjes til årligt kr. 800,- med refundering af kr. 400,- pr. gang en husstand deltager i en havedag. Der vil således i alt blive opkrævet kr. 5.300,-, idet kr. 800,- vedrørende havedage er indeholdt heri. Endelig fastsættelse af kontingent vil blive behandlet under dagsordenens pkt. 5.
 
Spørgsmål/svar:

Nr. 33: Kan vi eventuelt bruge formuen på ca. kr. 37.000,-, således kontingentet ikke behøver at forhøjes så meget?
Svar: Nej, beløbet er allerede brugt til betaling af snerydning.

Nr. 23: Kan forhøjelsen af kontingent med kr. 1.000,- eventuelt bruges til at oprette en "snefond"?
Svar: Bestyrelsen har diskuteret oprettelse af en "snefond", men har besluttet ikke at budgettere med en fast pris til snerydning, herunder hensættelse til en "snefond". Nogle år har været gode år andre (som i år) har været dårlige - rent økonomisk. I sidste ende går det lige op!

Budgettet for 2010 blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag
Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent på kr. 3.500,- bliver forhøjet til kr. 4.500,-, se oven for under pkt. 4.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter

Bestyrelsesmedlem Jørn Honore er på valg,
Bestyrelsesmedlem Filip Grønholt er på valg
Bestyrelsesmedlem Ea Vie er på valg
Bestyrelsessuppleant Pauli Nygaard er på valg
Bestyrelsessuppleant Randall Ward er på valg
Revisor John Sørensen og Thomas Dam er på valg
Revisorsuppleant Pernille Jacobsen er på valg

Efter valg på generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende personer:

Torben Jensen (2), formand
Ilse Vinther (15), kasserer
Jørn Honore (4)
Filip Grønholt (1)
Gitte Barber (27), referent
Pauli Nygaard (13), suppleant og webmaster
Randal Ward (25), suppleant


Formanden oplyste at det er kutyme, at også bestyrelsessuppleanter deltager I bestyrelsesmøderne.

Efter valg på generalforsamlingen består revisionen af følgende personer:

Thomas Dam (22), revisor
John Z. Sørensen (27), revisor
Pernille Jakobsen (3), revisorsuppleant


7. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.
I forbindelse med, at Glostrup Kommune efter fælles aftale har overtaget ansvar og drift af varme- og vandforsyning til Krogengen pr. 1. januar 2010, foreslog bestyrelsen, at § 3 i "Vedtægt for Ejerlauget Krogengen" ændres til:

"Ejerlaugets formål er at varetage medlemmernes interesser, hvad angår forsyningsledninger til el, kabel-tv, vej anlæg, vejbelysning, fælles grønne områder og fællesanlæg, herunder i almindelig inden for ejerlaugets område."

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Idet det årlige arbejdsbidrag for havedagene under pkt. 4 blev fastsat til kr. 800,- foreslog bestyrelsen, at § 9.2 i "Vedtægt for Ejerlauget Krogengen" ændres til:

"Der opkræves hvert år i forbindelse med kontingentet et arbejdsdagsbidrag på kr. 800,-. Såfremt hver enkelt husstand (mindst 1 person) deltager i de 2 årlige arbejdsdage tilbagebetales dette bidrag til den enkelte husstand med 50% ved deltagelse i en arbejdsdag og 100% ved deltagelse i begge arbejdsdage."

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Endelig foreslog bestyrelsen, at § 9.3 i "Vedtægt for Ejerlauget Krogengen" ændres til:

"Hvis et medlem af Ejerlauget ikke betaler kontingent, arbejdsdagsbidrag, a conto vand/varme eller andre ydelser til forfaldsdagen, rykkes vedkommende for betaling med en frist på 14 dage og pålægges et gebyr på kr. 100,00. Finder betaling ikke sted inden fristens udløb, overgives kravet uden yderligere varsel til retslig inkasso for medlemmets egen regning og risiko i enhver henseende. I den forbindelse vil Ejerlauget være berettiget til at foretage udlæg og begære afholdt tvangsauktion i h. t. den Ejerlauget ved deklaration ang. udstykning, benyttelse m.m., lyst den 18. april 2002 indrømmede og tinglyste panteret."

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.