Tilbage

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Krogengen onsdag den 11. marts 2009

Fremmødte: 25 husstande

Ej fremmødte: 11 husstande

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2008

 4. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2009

 5. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag

 6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:
  • Bestyrelsesmedlem og formand Torben M. Jensen er på valg (villig til genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Gitte Barber er på valg (villig til genvalg)
  • Bestyrelsessuppleant Peter Hallengren er på valg (ønsker ikke genvalg)
  • 2 bestyrelsessuppleanter er på valg
  • 2 revisorer er på valg
  • 2 revisorsuppleanter er på valg

 7. Indkomne forslag

 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent

Dirigent: Hanne Abildgaard (22)
Stemmeudvalg: Hardy Vie (7) og Pernille Jakobsen (3)
Referent: Gitte Barber (27)

2. Formandens beretning

Formandens beretning kan ses på .

Formanden kunne i øvrigt oplyse følgende:

At Overdragelsesforretningen af de tekniske anlæg til Glostrup kommune stadig er vanskelig. De tekniske anlæg er stadig fejlbehæftede, og kommunen vil ikke overtage før anlæggene er fejlfri. De 3 ejerlaug (Krogengen, Kæråsen og Tofteåsen) fører samlet sagen mod NCC. Man forventer at opgravning i Krogengen vil starte primo maj 2009.

De 3 ovennævnte ejerlaug har en fordel i forhold til opgravninger, idet man kan gøre brug af erfaringerne fra Stensbjerg, der jo desværre har skullet igennem op til flere opgravninger på grund af fejl i forbindelse med opgravningerne at der ville blive afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hvissinge Vest fredag den 31. marts 2008, hvor alle der ønskede at deltage var velkomne at Pauli Nygaard (13) har overtaget arbejdet/opdateringen af Krogengens hjemmeside efter Peter Hallengren. Krogengens hjemmeside er velbesøgt at græsslåning igen i år bliver varetaget af vores havemand Allan. Græsslåning på fælles arealerne er et temmelig stort arbejde – det kunne både Pauli og formanden bekræfte.

Det bliver nødvendigt snarest at udskifte vores nuværende græsslåningsmaskine med en ny

at søndag den 17. maj og søndag den 20. september 2009 er afsat som havedage i Krogengen. Der vil i lighed med de to sidste havedage blive afholdt et mindre grillparty efter at havearbejdet er overstået. Dette har vist sig at være en stor succes – ikke mindst på det sociale naboskab, hvor man her også kan få lejlighed til at hilse på eventuelle nye beboere

at der i år med succes har været afholdt fastelavnsfest. Bestyrelsen håber, at dette kan blive til en årlig begivenhed

at der bliver afholdt en sommerfest lørdag den 29. august 2009. Eventuelle medarrangører må meget gerne melde sig til bestyrelsen.

På spørgsmål fra nr. 33, om hvorvidt varmetab bliver godtgjort svarede formanden, at der er indgået en aftale med NCC om, at varmespild/-tab vil blive godtgjort.

På spørgsmål fra nr. 22 om en samlet græsslåning mv. af fælles arealerne i de 4 ejerlaug svarede formanden, at vi i forbindelse med at Glostrup kommune overtager de tekniske anlæg tillige vil prøve at få kommunen til også at overtage arbejdet med fælles arealerne omkring søen mv. Når de tekniske anlæg er blevet overtaget af Glostrup kommune vil Grundejerforeningen Hvissinge Vest blive nedlagt, idet den herefter ingen berettigelse har længere.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2008

Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte regnskab.

Ea Vie (7) gennemgik regnskabet for 2008.

Regnskabet for 2008 blev enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2009

Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte budget 2009.

Ea Vie (7) gennemgik budgettet for 2009.

På grund af stigende omkostninger var der i budgettet taget højde for bestyrelsens forslag om en forhøjelse af det årlige kontingent til kr. 3.500,-. Der vil således blive opkrævet kr. 4.000,-, idet kr. 500,- vedrørende havedage er indeholdt heri. Endelig fastsættelse af kontingent vil blive behandlet under dagsordenens pkt. 5.

Spørgsmål/svar:

Nr. 34: Var havemand tidligere budgetteret under ”fælles arealer”?
Svar: Ja. En separat konto er nu oprettet til brug herfor.

Nr. 33: Er indkøb af ny græsslåningsmaskine medtaget i budget for 2009?
Svar: Nej.

Der var flere spørgsmål omkring Rafn & Søn. Nogle har fået og betalt opgørelser, andre har ikke. Det er den eventuelle tidligere ejer, der har indgået kontrakten med Rafn & Søn, der skal have penge/betale regningen.

Budgettet for 2009 blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag

Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent på kr. 3.000,- bliver forhøjet til kr. 3.500,-, se oven for under pkt. 4.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter

Bestyrelsesmedlem og formand Torben M. Jensen er på valg (villig til genvalg)
• Bestyrelsesmedlem Gitte Barber er på valg (villig til genvalg)
• Bestyrelsessuppleant Peter Hallengren er på valg (ønsker ikke genvalg)
• 2 bestyrelsessuppleanter er på valg
• 2 revisorer er på valg
• 2 revisorsuppleanter er på valg

Efter valg på generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende personer:

Torben Jensen (2), formand
Ea Vie (7), kasserer
Jørn Honore (4)
Filip Grønholt (1)
Gitte Barber (27), referent
Pauli Nygaard (13), suppleant og webmaster
Randal Ward (25), suppleant

Formanden oplyste at det er kutyme, at også bestyrelsessuppleanter deltager I bestyrelsesmøderne.

Efter valg på generalforsamlingen består revisionen af følgende personer:

Thomas Dam (22), revisor
John Z. Sørensen (27), revisor
Finn Gransten (33), revisorsuppleant
Pernille Jakobsen (3), revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

8. Eventuelt

På opfordring orienterede Gitte (27) kort om 2-plans husenes hegnssag. Et berammet syns og skønsmøde var desværre blevet aflyst/udskudt, men vi håber på en snarlig løsning af sagen.

Det nuværende haveudvalg består af: Filip (1), Pauli (13) og John (27) og de kunne blandt andet orientere om, at Pauli er gået i gang med at beskære træer. Filip fortalte om de afholdte havedage i 2008, hvor der især i efteråret deltog mange husstande – stor succes med det efterfølgende grillparty.

På spørgsmål fra nr. 34 om renovering af legepladsen blev det aftalt eventuelt at gøre noget ved denne på efterårets havedag.

Nr. 10 foreslog, at der eventuelt bliver plantet træer/buske ved nrr. 16 og 18, således biler herefter ikke har mulighed for at vende på dette hjørne. Haveudvalget tager stilling hertil.

Ea og Hardy (7) orienterede om ”nabohjælp” ved eventuelt overfald i hjemmet. Pauli vil i samråd med Ea og Hardy sørge for at oplyse om reglerne/abonnement herom på Krogengens hjemmeside.

Ea (7) oplyste, at a conto varmeopkrævninger - indtil Glostrup kommune har overtaget anlæggene - vil blive udsendt kvartalsvis.

Bestyrelsen opfordrede til, at hver husstand sørger for renholdelse mv. omkring egen bolig, herunder vanding af fælles planter. Herudover opfordrede bestyrelsen til, at området omkring flaske- og papircontainere holdes pænt, og at der ikke stilles flasker ved siden af containeren, hvis den er fyldt. Endelig opfordrede bestyrelsen til, at man nedsætter farten på især Skovsletten/Stensbjerg.

*****

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referent:
Gitte Barber