Tilbage

Generalforsamling - Krogengen

28. marts 2007

Fremmødte: 21 husstande (4 ved fuldmagt)

Ej fremmødte: 15 husstande

Dagsorden:

   1) Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent

   2) Formandens beretning

   3) Fremlæggelse, samt godkendelse af regnskab for 2006

   4) Fremlæggelse, samt godkendelse af budget for 2007

   5) Fastlæggelse af kontingent og eventuelle bidrag

   6) Valg til bestyrelsen:

     a. Formand Malene Skov er på valg

     b. Bestyrelsesmedlem Peter Hallengren er på valg

     c. Suppleant Kenneth Kristiansen er på valg

     d. Suppleant Michael Skriver-Jensen er på valg

     e. 2 revisorer er på valg

     f. 2 revisorsuppleanter er på valg

   7) Indkomne forsalg

   8) Eventuelt

1. Valg af dirigent

Dirigent: Hanne Abildgaard valgt til dirigent

Stemmeudvalg: Susan (25) og Thomas (17)

Referent: Peter Hallengren

2. Formandens beretning – Er offentliggjort på krogengen.dk

Bemærkninger til Formandens beretning:

Formanden fraflytter Krogengen til november 2007. Der var stor tak fra forsamlingen til Malene for hendes sikre hånd og store overblik i alle årene. Malene vil blive savnet. Torben (2) vil overtage Formandsposten ved Malenes fraflytning.

Vedr. Rafn & Søn:

Ea (7): Hvad skal Rafn & Søn have for deres arbejde?
Formanden: 1. års besparelse samt 25 % af resten af fradraget frem til sagens afslutning.

Gitte (27): Husk at sende brev til Glostrup Kommune om forbehold for renter.
Formanden: Tak for oplysningen – det vil vi gøre.

Formandens beretning er enstemmigt godkendt.

3. Regnskab 2006:

Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte regnskab.

   a) Snerydning: Skulle Glostrup Kommune ikke rydde for os? Torben (25): De var ikke billigere, derfor har vi valgt en privat leverandør. Desuden ville Glostrup Kommune ikke rydde efter kl. 16.00 og ikke i weekenden, så det kunne vi ikke bruge til noget.

   b) Filip (1) Hvad er formålet med vejfonden? Formanden: Opsparing til ny asfalt og stenbelægning.

   c) Jørn (30) Kan vi ikke få asfalt i stedet for sten på parkeringspladsen? Formanden: Se referat for generalforsamling 2006.

   d) Pauli (13) Stenene ødelægger asfalten. Vi skal ansøge Glostrup Kommune om at få tilladelse til at asfaltere.

Regnskab for 2006 blev enstemmigt vedtaget.

4. Budget for 2007:

Der henvises til det med indkaldelsen vedlagte regnskab.

Budgettet for 2007 blev enstemmigt vedtaget.

5. Kontingent

a) Kontingent nedsættes fra 3.550 til 3.000 DKK. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen:

   a) Malene Skov genopstiller til bestyrelsen frem til november 2007, hvorefter Torben (2) fortsætter som Formand. Malene blev enstemmigt genvalgt.

   b) Peter Hallengren er på valg. Peter Hallengren blev enstemmigt genvalgt.

   c) Kenneth Kristiansen er på valg. Kenneth ønskede ikke genvalg.

   d) Michael Skriver-Jensen er på valg. Michael ønskede ikke genvalg.

   e) Ea (7) stillede op. Ea blev enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleant.

   f) Gitte (27) stillede op. Gitte blev enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleant.

   g) Revisorer: Thomas (22) og John (27) blev enstemmigt genvalgt.

   h) Revisor suppleanter: Susanne (11) og Pernille (29) blev enstemmigt genvalgt

7. Indkomne forslag:

   a) Haveudvalg: Peter (3), Filip (1), John (27) og Pauli (13) blev valgt.

   b) Festudvalg:

  Filip (1): Kan vi ikke lade det gå på omgang mellem husstandene?

  Det blev besluttet at lade dette gå på omgang imellem husstandene efter følgende ordning:

     a. År 1: 1 – 12 står for vejfesten

     b. År 2: 13 – 24 står for vejfesten

     c. År 3: 25 – 36 står for vejfesten

   c) Filip (1) 5 års eftersyn skal koordineres. Det blev besluttet at lave en liste på krogengen.dk hvor vi kan udveksle erfaringer om emnet.
   Jørn (4): Tilstandsrapporter kan gennemgås og erfaringer deles på listen.

   d) Jørn (30): Kunne vi ikke ansætte en havemand?
   Formanden: Det har vi undersøgt, men det er ikke alle 4 ejerlaug, der vil være med og for Krogengen alene er det for dyrt. Formanden opfordrer til at dette bliver stillet som forslag på næste generalforsamling i Grundejerforeningen Hvissinge Vest.

Referent:
Peter Hallengren