Tilbage

Ejerlauget Krogengen Mandag den 27. marts 2006

Referat af ordinær generalforsamling for Ejerlauget Krogengen

Dato: Mandag den 27. marts 2006

Sted: Mellemtrinets fællesrum på Skovvangsskolen

Deltagere: Ud af 36 var 29 husstande repræsenteret + 3 husstande ved fuldmagt

Referent: Signe Lønborg - Krogengen 31

________________________________________________________________________________

Dagsorden var som følger:

  1) Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent.

  2) Formandens beretning.

  3) Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab 2005.

  4) Fremlæggelse samt godkendelse af budget 2006.

  5) Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag.

  6) Valg til bestyrelsen.

  1. Bestyrelsesmedlem Torben B. Frederiksen er på valg. Villig til genvalg.

  2. Bestyrelsesmedlem Torben Jensen er på valg. Villig til genvalg.

  3. Bestyrelsesmedlem Signe Lønborg er på valg. Ønsker ikke genvalg.

  4. Suppleant Kenneth Kristiansen er på valg. Villig til genvalg.

  5. Suppleant Peter Hallengren er indtrådt i bestyrelsen på Jens Thorups plads. Der skal derfor vælges en ny suppleant.

  6. Valg af revisorer.

  7. Valg af revisorsuppleanter.

  7) Indkomne forslag

  8) Eventuelt

1) Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent

Dirigent: Bestyrelsen foreslog Hanne Abildgaard som dirigent. Hun blev valgt uden modkandidater.

Hanne Abildgaard konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen var gyldig i henhold til vedtægterne.

Stemmeudvalg: Thomas nr. 17 og Mette nr. 3 blev valgt.

Referent: Signe Lønborg nr. 31 blev valgt.

Referent: Signe Lønborg Side 1 af 3 Ejerlauget Krogengen Mandag den 27. marts 2006

2) Formandens beretning

Formandens beretning - Se www.krogengen.dk

Kommentarer til formandens beretning:

Gitte nr. 27 – Med hensyn til den nye udstykning i Glostrup - Hvissinge Øst, spurgte Gitte om, hvorledes Glostrup Kommune havde tænk sig at deres varmeanlæg skulle etableres.

Hertil svarede formanden, at Glostrup Kommune ville lave den samme løsning i Hvissinge Øst, som vi har.

Christian nr. 8 – Containerpladserne? Dette spørgsmål besvares under punkt 7.

Der blev stemt om formandens beretning og denne blev enstemmigt godkendt.

3) Fremlæggelse af regnskab 2005

Regnskabet blev godkendt.

4) Fremlæggelse af budget 2006

Thomas nr. 22 – Da de hensatte midler til legepladsen er taget tilbage fra 2005, betyder dette en automatisk stigning i udgifterne til næste år.

Budgettet blev godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag

Kontingentet bliver for 2006 hævet til kr. 3.550,-.

6) Valg til af bestyrelsesmedlemmer, herunder medlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter

1. Bestyrelsesmedlemmer – Torben B. Frederiksen nr. 25, Torben Jensen nr. 2 og Jørn Honere nr. 4 blev valgt.

4. Suppleanter – Kenneth Kristiansen og Michael Skriver-Jensen nr. 35 blev valgt.

6. Revisorer – Thomas Dam og John Sørensen nr. 27 blev valgt.

7. Revisorersuppleanter – Pernille Jakobsen nr. 29 og Ea Vie blev valgt.

Der blev uddelt vin til Signe Lønborg og Pauli Nygaard for deres indsats i de forgangne år.

7) Indkomne forslag

1)

Bestyrelsen foreslog vedtægtsændringer for Krogengen vedrørende havedagene og kontingentet.

Referent: Signe Lønborg Side 2 af 3 Ejerlauget Krogengen Mandag den 27. marts 2006

Phillip nr. 1 - Forslag om at de penge, der ikke udbetales benyttes til planter o.lign.

Anne nr. 1 – Hvis ingen møder op på havedagene, bliver det endnu dyrere for Krogengen, at få en ekstern person til at ordne arealerne.

Lisbeth nr. 16 – Spørgsmål ang. hvorledes beløbene opkræves. Arbejdsdagsbidraget på kr. 500,- vil blive opkrævet sammen med kontingentet og udbetalt efter den sidste af årets 2 havedage, hvis man har deltaget i en eller flere af disse dage.

Dette forslag blev vedtaget med mindst 2/3 stemmer.

2)

Gitte og Christian, nr. 8 og Katrin og Carsten, nr. 10 stillede et forslag om at bestyrelsen skulle finde en alternativ placering af affaldscontainere.

Dette forslag blev diskuteret og kom til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.

8) Eventuelt

Anne nr. 1 – For mere åbenhed i ejerlauget kunne ønskes at bestyrelsens referater fra møderne blev offentliggjort på hjemmesiden.

Thomas nr. 22 – Er det muligt at købe billige filtre til vore ventilationsanlæg?

Peter nr. 3 – Opfordrede til at alle benytter vort debatforum på hjemmesiden www.krogengen.dk til sådanne ting.

Torben nr. 2 – Opfordrede nr. 8 og 10 til at vende tilbage efter opsætningen af de nye containere med forslag til hegning eller beplantning omkring disse, hvis dette var nødvendigt.

Malene orienterede om at Grundejerforeningen holder Generalforsamling fredag den 31. marts 2006 kl. 20.00.

Tak for i aften.

Referent: Signe Lønborg